Na realizację programu w latach 2014-2020 przeznaczono 8,598 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich i ok. 4,915 mld euro ze środków krajowych (36,37 proc. całego budżetu programu) - łącznie ponad 13,5 mld euro.  Program stanowić będzie podstawę realizacji II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020 i jest jednym z elementów Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez Radę Ministrów i przesłana Komisji Europejskiej w dniu 10 stycznia 2014 r.

Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych i wsparcie dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ochrona gospodarstw rolnych przed stratami – to najważniejsze nowości.

Program będzie kontynuował kierunki wsparcia realizowane w poprzednich latach.

Ma zrealizować trzy cele przekrojowe (innowacyjność, środowisko, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej). 

Ma również realizować trzy cele WPR (wspieranie konkurencyjności rolnictwa, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działania w dziedzinie klimatu, osiąganie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich gospodarek i społeczności w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy).

Przyporządkowano je do sześciu priorytetów unijnych (wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich; zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami; wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie  ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem; wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym; wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich).