- To nowe rozporządzenie da państwom członkowskim większą swobodę w przyznawaniu pomocy bez zakłócania konkurencji, w szczególności w sytuacjach nadzwyczajnych. Komisji pozwoli zaś na uproszczenie zasad pomocy krajowej w sektorze rolnictwa - powiedział komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş.

Do tej pory, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1535/2007, pomoc nieprzekraczającą 7 500 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, ani nieprzekraczającą pułapu 0,75 proc. wartości produkcji rolnej ustalonego dla każdego państwa członkowskiego, uznawano za pomoc, która nie zakłóca konkurencji i nie zagraża jej zakłóceniem.

W nowym rozporządzeniu, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., podniesiono wysokość pomocy do 15 000 euro na beneficjenta w okresie trzech lat budżetowych, a pułap krajowy dla każdego państwa członkowskiego - do 1 proc. wartości produkcji rolnej. Rozporządzenie to określa ponadto w sposób bardziej wyczerpujący, jakie rodzaje pomocy mogą wejść w zakres jego stosowania.

Konkurencja jest jednym z głównym motorów wzrostu, a utrzymanie systeKomisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, powiedział:iązań międzynarodowych. Pomoc państwa w sektorze rolnictwa opiera się na trzech zasadach:

  • jest zgodna z ogólnymi zasadami polityki konkurencji;
  • est spójna ze wspólną polityką Unii w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich;
  • jest zgodna ze zobowiązaniami międzynarodowymi Unii, w szczególności z Porozumieniem WTO w sprawie rolnictwa.

Zasady te znajdują swoje odzwierciedlenie w instrumentach prawnych, które mają zastosowanie tylko do sektora rolnictwa; są to:

  • wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013;
  • rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze rolnictwa;
  • szczególne zasady pomocy państwa w sektorze rolnictwa przewidziane w rozporządzeniu dotyczącym formularzy zgłoszeniowych [część III.12 lit. A-T załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004];
  • rozporządzenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze rolnictwa.

Te instrumenty prawne przestają obowiązywać z dniem 31 grudnia 2013 r. i są obecnie przedmiotem przeglądu w ramach inicjatywy Komisji mającej na celu modernizację pomocy państwa w świetle nowych przepisów, które będą obowiązywać w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020.