Przypominamy, że w 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na kilka ważnych informacji.

Po pierwsze po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek. Po drugie - decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia RM. Po trzecie dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany.

Co ważne obowiązuje w tym roku NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty.

- Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro – przypomina Agencja.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny następujących gatunków roślin uprawnych:
1. Zbóż
- jęczmień,
- owies nagi,
- owies szorstki,
- owies zwyczajny,
- pszenica twarda,
- pszenica zwyczajna,
- pszenżyto,
- żyto.
2. rośliny bobowate
- bobik,
- groch siewny,
- łubin biały,
- łubin wąskolistny,
- łubin żółty,
- soja,
- wyka siewna.
3. Ziemniak.

Podobał się artykuł? Podziel się!