Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowane 14 lipca. (Dz.U. z 2015 r., poz. 982).

W rozporządzeniu podano, że „W 2015 roku:

1) dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy może przypadać w trzecim kwartale tego roku”.

Agencja udostępnia formularz wniosku o płatność oraz wzory oświadczeń dołączanych do wniosku o płatność najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Zgodnie z rozporządzeniem, wniosek o przyznanie pomocy, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiera:

1) dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko,
b) miejsce zamieszkania i adres,
c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL), jeżeli został nadany, lub numer paszportu – w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego,
d) datę urodzenia,
e) stan cywilny wnioskodawcy;

2) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany wnioskodawcy;

3) dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa;

4) dane osoby przekazującej gospodarstwo:
a) o których mowa w pkt 1 lit. a–d,
b) numer identyfikacyjny przekazującego gospodarstwo, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

5) w przypadku wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim – dane dotyczące małżonka:
a) o których mowa w pkt 1 lit. a–c,
b) datę rozpoczęcia urządzania gospodarstwa, jeżeli małżonek rozpoczął urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy,
c) numer identyfikacyjny małżonka, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany małżonkowi;