Jak informuje ARiMR, pomoc może być przyznana osobie, która spełnia następujące warunki:

• jest wpisana do ewidencji producentów;
• jest pełnoletnia;
• uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
• przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;

Po przekazaniu gospodarstwa rolnego wnioskodawca nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Wysokość wsparcia

Roczna stawka pomocy odpowiada 120 proc. rocznej płatności bezpośredniej, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Pomoc przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do dnia 31 grudnia 2020 r.
Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.).

Rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać nawet równowartość 6 tys. euro.
Pomoc będzie wypłacona jednorazowo.

Dodatkowym warunkiem koniecznym do przyznania pomocy jest, aby powierzchnia gospodarstwa utworzonego przez przejmującego, po przejęciu gruntów rolnych od wnioskodawcy, była równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju. Natomiast w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych jest większa niż średnia powierzchnia gospodarstwa w kraju, utworzone gospodarstwo musi osiągnąć powierzchnię co najmniej średniej wojewódzkiej.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Wniosek można również wysłać listem poleconym, nadanym w palcówce Poczty Polskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!