Przechowywane mięso ma pochodzić od zwierząt, których ubój nastąpił w czasie nie dłuższym niż 10 dni przed datą oddania mięsa do przechowywania oraz muszą pochodzić od zwierząt, które były hodowane w UE przez co najmniej 2 ostatnie miesiące.

O dopłaty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą zarejestrowaną działalność w sektorze mięsa lub żywca przez co najmniej 12 miesięcy, dysponują chłodnią do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski, zarejestrowani są w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR i posiadają identyfikacyjny numer rejestracyjny nadany im przez Agencję.

Jak zaznaczyła rzecznik, wniosek powinien być złożony na specjalnym formularzu na każdy produkt oddzielnie i na ilości nie mniejsze niż minimalnie ustalone przez KE, tj.: 10 ton dla produktów bez kości i 15 ton dla pozostałych produktów.

Wysokość pomocy zależy od okresu składowania i rodzaju elementów i waha się od 255 euro/t do 352 euro/t. Niewywiązanie się przedsiębiorcy ze zobowiązań wynikających z zawartej umowy, powoduje redukcję należnej kwoty dopłaty oraz częściowy lub całkowity przepadek zabezpieczenia.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.: dwa egzemplarze umowy podpisane przez przedsiębiorcę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kserokopie faktur stwierdzających prowadzenie, przez 12 miesięcy poprzedzających datę założenia działalności gospodarczej w sektorze mięsa lub żywca, umowę pomiędzy przedsiębiorcą a chłodnią świadczącą usługi przechowalnicze.

Wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, przedsiębiorca musi złożyć zabezpieczenie, w wysokości 20 proc. kwoty dopłaty, o którą się ubiega. Termin ważności gwarancji powinien być o 90 dni dłuższy od terminu zakończenia realizacji umowy.

Wniosek o zawarcie umowy powinien być złożony w kancelarii Ogólnej w Centrali ARR lub przesłany pocztą na adres: Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu wniosku do ARR.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!