Rolnicy czekają na dopłaty. Czy jest prawdą, że dopłaty powyżej 2 tys. euro zostały wstrzymane?

ARiMR wyjaśnia, że rozpoczęła wydawanie decyzji w sprawie zwrotu środków pochodzących z obniżenia dopłat:

„W roku 2014, rolnicy objęci dyscypliną finansową (rolnicy, których suma płatności bezpośrednich, finansowanych z budżetu UE przekracza równowartość 2 tys. euro), otrzymają zwrot środków finansowych z tytułu zastosowanej dyscypliny finansowej. 29 grudnia 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U., poz. 1904). Rozporządzenie to stanowi podstawę do zwrotu środków z tytułu zastosowanej dyscypliny finansowej. Ze względu na fakt, iż kwota zwrotu środków wynikających z zastosowania dyscypliny finansowej ustalana jest w drodze decyzji w sprawie przyznania płatności bezpośrednich, naliczanie płatności i wydawanie decyzji dla rolników objętych dyscypliną finansową zostało rozpoczęte 29 grudnia 2014 r., po opublikowaniu rozporządzenia Rady Ministrów , o którym mowa powyżej.  Pierwsza realizacja płatności dla rolników objętych dyscypliną finansową nastąpi 8 stycznia 2015 r.”

A czy w tym roku też będzie stosowane obniżenie dopłat wynoszących powyżej 2 tys. euro?

Jak tłumaczy agencja, w 2014 r. obniżki będą mniejsze:

„Zastosowanie dyscypliny finansowej wobec takich rolników wynika z wprowadzonych w 2013 roku przez Komisję Europejską przepisów. Zgodnie z nimi rolnicy, którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali objęci tzw. dyscypliną finansową - czyli należne im dopłaty finansowane z budżetu UE zostały obniżone o współczynnik 2,45%. Mechanizm ten dotyczył 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł. Takie działanie UE było podyktowane tym, że zaplanowany budżet finansowy na realizację dopłat bezpośrednich za 2013 rok był wyższy od faktycznie dostępnego. Okazało się jednak, że z przekazanych przez Polskę pieniędzy, UE wykorzystała tylko ponad milion złotych. Dlatego pozostała część tych środków, czyli 152,3 mln zł zostanie zwrócona rolnikom, którzy ubiegali się w 2014 roku o przyznanie dopłat bezpośrednich i  zostali objęci dyscypliną finansową - czyli należne im płatności są większe od 2 tys. euro. Takich rolników jest w 2014 r. nieco ponad 406 tys., a należne im dopłaty, zgodnie z decyzją UE zostaną obniżone o 1,3%, co łącznie daje kwotę ok. 93,5 mln zł. Z różnicy pomiędzy kwotami zwróconymi przez UE Polsce (152,3 mln zł), a obniżeniem dopłat w ramach stosowanej w całej Wspólnocie dyscypliny finansowej w 2014 r. (93,5 mln zł) wynika, że rolnicy otrzymujący w ramach dopłat bezpośrednich ponad 2 tys. euro dostaną wyższe dopłaty bezpośrednie za 2014 r.”