Jak poinformował w poniedziałek rzecznik ARiMR Radosław Iwański, wsparcie finansowe mogą otrzymać rolnicy, którzy użytkują grunty orne oraz sady przewidziane do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto rolnik musi posiadać mapę zalesieniową, sporządzoną przez geodetę (z zaznaczonymi na tej mapie granicami działek, które zamierza zalesiać).

W przypadku braku takiego planu, wykonanie zalesienia nie może być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Zalesiać można grunty stanowiące własność wnioskodawcy, jego małżonka lub współwłasność wnioskodawcy, o powierzchni co najmniej 0,5 ha i minimalnej szerokości 20 m (w przypadku działek graniczących z lasem ich szerokość może być mniejsza).

Pomoc na zalesianie gruntów, realizowane w ramach PROW 2007-2013, może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha. Finansowe wsparcie nie może być stosowane do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.

W nowym PROW zapisano na zalesianie gruntów ponad 653 mln euro, co daje średnio ponad 93 mln euro na każdy rok realizacji programu. Natomiast budżet PROW na lata 2004-2006 pozwalał na finansowanie zalesień kwotą 90 mln euro, co statystycznie oznaczało 30 mln euro rocznie na realizację tego działania.

Rolnik, który zdecyduje się na zalesienie gruntów rolnych, otrzyma: wsparcie na zalesienie (tj. jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia), premię pielęgnacyjną, (czyli zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną co roku przez 5 lat) oraz premię zalesieniową (zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia wypłacana będzie co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej).

Rolnicy mogą liczyć na pieniądze na założenie lasu (od 4620 zł do 13020 zł), na jego pielęgnacje (od 970 zł do 2060 zł) oraz wypłacane corocznie w formie premii zalesieniowej (1580 zł).

Premię zalesieniową otrzymają ci rolnicy, którzy udokumentowali uzyskanie w roku poprzedzającym złożenie wniosku co najmniej 25 proc. dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.

Obecnie premie zalesieniowe przysługują już ponad 9 tys. rolników. Osoby te w latach 2004-2006 zalesili ok. 42 tys. hektarów gruntów. Do końca pierwszego półrocza 2007 r. właścicielom upraw leśnych, założonych w ramach PROW 2004-2006, wypłacono łącznie ponad 244,2 mln zł.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!