Komisja Europejska, w ramach tzw. procedury rozliczenia rachunków, wystąpi do państw członkowskich o zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej w łącznej wysokości 230 mln euro. Ponieważ jednak niektóre z tych kwot zostały już odzyskane od państw członkowskich, skutki finansowe dzisiejszej decyzji wyniosą około 227 mln euro.

Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Główne korekty finansowe

Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od 14 państw członkowskich: Belgii, Czech, Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:
kwoty 83,6 mln euro, którą obciążona została Grecja ze względu na niezgodne z przepisami obniżenie wymogu minimalnej wielkości plonu dla suszonych winogron;
kwoty 79,9 mln euro, którą obciążona została Polska ze względu na niedociągnięcia w kontrolach wstępnych wniosków i zatwierdzaniu planów operacyjnych w przypadku środka dla gospodarstw niskotowarowych;
kwoty 24,0 mln euro (efekt finansowy : 23,9 mln euro), którą obciążona została Grecja ze względu na niedociągnięcia w rejestrach stad i kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych;
kwoty 10,3 mln euro, którą obciążona została Wielka Brytania ze względu na niedociągnięcia w identyfikacji zwierząt oraz w kontrolach na miejscu w odniesieniu do premii zwierzęcych.

Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW
Decyzja 41: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro)

Belgia
Inne korekty - korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych
0,595

Czechy
Inne korekty - korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów finansowych
0,027

Niemcy
Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana ze względu na brak weryfikacji 100 proc. działek dla działania rolnośrodowiskowego
0,340
Inne korekty - korekta proponowana ze względu na błędy wykryte podczas rozliczenia finansowego rachunków za 2009 r.
0,935