Rozporządzenie przewiduje, że produkty kwalifikujące się do wsparcia to świeże: ogórki, pomidory, cukinia, sałata, endywia o karbowanych liścia i szerokolistna i słodka papryka.

Zgodnie z rozporządzeniem wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC obejmuje działania związane z wycofaniem z rynku produktów, z niezbieraniem plonów i ze zbieraniem zielonych plonów.

Wycofanie z rynku produktów polega na wycofaniu ze sprzedaży (nieprzeznaczaniu do sprzedaży) warzyw. Czynność realizowana jest przez uznane organizacje producentów i producentów indywidualnych, którzy decydują o niewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych przez swoich członków lub przez siebie produktów.

Niezbieranie plonów- polega na niepozyskiwaniu z danego obszaru jakiejkolwiek produkcji w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. Przy czym czynność niezbierania nie obejmuje zniszczenia produktów w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub choroby.

Zbiór zielonych plonów– polega na całkowitym zbiorze niekwalifikujących się do zbytu produktów na danym obszarze przeprowadzanym przed rozpoczęciem normalnych zbiorów. Powyższe dotyczy produktów, które przed rozpoczęciem zbierania nie były uszkodzone z powodu warunków klimatycznych, choroby lub innych powodów.

Rozporządzenie Komisji europejskiej przewiduje, że wsparcie udzielane ma być odniesieniu do okresu od 26 maja br. do 30 czerwca br. Budżet dla pomocy określono na poziomie 210 mln €.

O pomoc będą mogli wystąpić producenci owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw i uznane organizacje producentów owoców i warzyw.

Kwoty pomocy w przypadku wycofań z rynku produktów wynoszą odpowiednio dla:

pomidorów:                 33,2 €/100 kg;

sałaty:                          38,9 €/100 kg;

ogórki:                         24,0 €/100 kg;