Ten rodzaj płatności mógł być realizowany ze środków na płatności bezpośrednie. Wsparcie w ramach tego działania udzielane jest w celu zrekompensowania rolnikom wszystkich lub części dodatkowych kosztów oraz utraconych dochodów związanych z ograniczeniami dla produkcji rolnej na danym obszarze ONW.

Wsparcie obejmuje następujące poddziałania: płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski), płatności dla obszarów innych niż obszary górskie, charakteryzujących się znaczącymi ograniczeniami naturalnymi (ONW typ nizinny), płatności dla innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami (ONW typ specyficzny).

Stawki płatności zostały zróżnicowane w zależności od typu obszaru ONW w celu właściwego uwzględnienia siły ograniczeń naturalnych dla produkcji rolnej na danym obszarze, co powinno zapewnić właściwą skuteczność pod względem przeciwdziałania porzucaniu gruntów i utracie różnorodności biologicznej.

Stawki płatności zostały skalkulowane z uwzględnieniem wymogu, co do minimalnej średniej stawki płatności na hektar powierzchni w gospodarstwie, na jaką przyznaje się wsparcie. Obowiązuje także zasada degresywności stawek. Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą.

Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW w gospodarstwie:

1) do 25 ha – 100 proc. płatności;

2) 25,01 – 50 ha – 50 proc. płatności;

3) 50,01 – 75 ha – 25  proc. płatności.

Stawki płatności dla poszczególnych typów ONW

Typ ONW                         Płatność zł/ha/rok

Górskie                                      450

Nizinne    Strefa nizinna I       179

                 Strefa nizinna II       264

Specyficzne                              264

W programie podano, że chociaż szacunki stawek wskazywały na wartości wyższe niż stawki stosowane w okresie 2007-2013, niemniej jednak zdecydowano o utrzymaniu dotychczasowych poziomów, za wyjątkiem stawki dla ONW typ górski, której poziom zwiększono o 40 proc. W decyzji tej uwzględniono ocenę ryzyka dla realizacji celów działania oraz ograniczenie budżetowe. Tym samym, zastosowane stawki będą stanowiły, w przypadku strefy I ONW typ nizinny – 85,2 proc., strefy II ONW typ nizinny – 96,7 proc., ONW typ specyficzny – 62,6 proc. i ONW typ górski – 79,5 proc. wyliczonych stawek.