Dotacje na zalesianie były dostępne wcześniej, w ramach  PROW 2004-2006, jednak obejmowały tylko dopłaty do gruntów rolnych.
W nowym okresie programowania wsparcie można uzyskać do zalesiania gruntów rolnych (Schemat I) i zalesiania gruntów innych niż rolne (Schemat II).

Kto może się starać o dotację 

  • osoba fizyczna lub prawna będąca rolnikiem (program dopuszcza ubieganie się o dotację przez  grupę minimum 3 rolników)
  • obywatel Unii Europejskiej, posiadający gospodarstwo na terenie Wspólnoty
  • osoba wpisana do ewidencji producentów rolnych lub grupa osób wpisanych do tej ewidencji
  • osoba będąca właścicielem lub współwłaścicielem gruntów przeznaczonych do zalesiania

Zobowiązania wynikające z otrzymania dotacji

Schemat I – „zalesianie gruntów rolnych”:
- zalesienie gruntów, na których do dnia złożenia wniosku prowadzona była produkcja rolnicza, zgodnie z minimalnymi wymogami utrzymywania gruntów rolnych  w dobrej kulturze, zgodnie z normami  ochrony środowiska (określone w przepisach o płatnościach bezpośrednich i płatnościach cukrowych)
- prowadzenie uprawy leśnej przez minimum 15 lat od uzyskania pierwszej płatności
- przestrzegania wymogów utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze wynikających z norm ochrony środowiska

Schemat II - „zalesianie gruntów innych niż rolne”:
- zalesienie gruntów:
a) z sukcesją naturalną, w przypadku gruntów spełniających warunki określone w złączniku 1 do rozporządzenia
b) wymagających ochrony ze względu na ich rolę glebochronną i wodochronną

Jakie grunty można przeznaczyć do zalesiania

W Schemacie I są to grunty orne lub sady, do których w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przyznano dopłaty bezpośrednie, które:

  •  zostały przeznaczone do zalesienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • lub, w przypadku gdy nie ma takiego planu, jeśli zalesianie tych gruntów nie jest sprzeczne z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy.