Pierwszy otwarty konkurs ofert, z budżetem w wysokości 550 tys. zł, ma na celu ochronę czynną bioróżnorodności i krajobrazu poprzez prowadzenie wypasu (tradycyjnego, szałaśniczego) owiec na wybranych zespołach hal i polan górskich Beskidów oraz wypasu owiec i kóz na murawach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wymagane jest, by zwierzęta były zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotacja Województwa Śląskiego przeznaczona jest nie tylko na czynną ochronę wskazanych terenów poprzez prowadzenie wypasu owiec i kóz w okresie pastwiskowym, ale również na inne zabiegi ograniczające sukcesję wtórną, np. usunięcie niepożądanej roślinności (odkrzaczanie), a ponadto na:
 · budowę lub remont obiektów pasterskich (bacówki, szałasy, kolyby, koszory);
 · budowę tradycyjnych drewnianych poideł;
 · budowa koszorów dla zwierząt;
 · zakup tzw. „pastuchów elektrycznych" w celu ochrony stad;
 · budowę miejsc odpoczynku dla turystów (ławki, zadaszenia, stoły) wraz z tablicami informacyjnymi o Programie Owca Plus.

W roku 2013 na obszarze Beskidów programem objęto cenny krajobrazowo i przyrodniczo obszar o łącznej powierzchni 560,5 ha. Z kolei na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej chronionych będzie 68,4 ha.

Celem drugiego otwartego konkursu ofert jest wsparcie działań promujących Program Owca Plus. Zadanie obejmuje organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym, podczas których promowane będą m.in. tradycje i zwyczaje związane z pasterstwem i kulturą regionów Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, produkty pochodzenia owczego i koziego, fotografie, rękodzieła, malarstwo, rysunek, folklor, muzyka. Na wsparcie mogą liczyć również projekty mające na celu wydanie m.in. informatora, broszury lub folderu związanych z kulturą regionów Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej, tradycyjnym pasterstwem i chronioną przyrodą.

Na działania promocyjne przeznaczono w bieżącym roku kwotę 120 tys. zł.
O wsparcie finansowe z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Owcy Plus mogą starać się organizacje pozarządowe, których cele statutowe są zgodne z regulaminem konkursów oraz spółdzielnie rolnicze zrzeszające hodowców owiec i/lub kóz.
Oferty można składać do 15 marca 2013 r.