Modernizacja gospodarstw rolnych to kontynuacja działania 1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych” z SPO „Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Nowe działanie znalazło się w ramach Osi 1 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Przeznaczono na nie 1,65 mld euro, szacuje się, że z działania skorzysta ok. 50 tys. rolników. Instytucją wdrażającą będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zasięg pomocy

Wsparcie będzie polegało na zasadzie zwrotu części poniesionych kosztów, tzw. kwalifikowalnych. Udzieli się go na konkretne inwestycje, określone we wniosku o przyznanie pomocy. Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a także poprawę warunków pracy, utrzymania zwierząt, ochronę środowiska i higienę produkcji.
Będą to mogły być inwestycje typu:
• budowa, remont lub modernizacja budynków i budowli do produkcji rolnej,
• zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania do produkcji rolnej,
• zakładanie i modernizacja plantacji wieloletnich,
• zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej związanej z produkcją rolną,
• zakup nieruchomości rolnych,
• zakup komputerów i oprogramowania.
Pomoc obejmie szerokie grono beneficjentów. Ze wsparcia skorzystają zarówno indywidualni rolnicy, jak i podmioty prawne. Jednym z podstawowych warunków niezbędnych do ubiegania się o pomoc jest prowadzenie działalności rolniczej.

Kryteria dostępu


Dokładne kryteria dotyczące przyznania pomocy oraz szczegółowy zakres kosztów jakie będą mogły podlegać zwrotowi zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym dla działania.
Inwestycja, na którą rolnik będzie chciał uzyskać pomoc, musi dotyczyć działalności rolniczej, a osoba prowadząca gospodarstwo musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Jeśli wnioskodawca ma wykształcenie wyższe lub średnie rolnicze, nie potrzebny będzie dodatkowy staż pracy w gospodarstwie rolnym. Jeśli nie, potrzebny będzie udokumentowany staż pracy. Np. rolnik, który ukończył szkołę zawodową o profilu innym niż rolniczy, będzie musiał posiadać przynajmniej 5 letni staż. Warto dodać, iż za staż pracy w rolnictwie ma być uznawany m.in. okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.
Ponadto w gospodarstwie do zakończenia inwestycji muszą zostać spełnione (jeżeli nie są) minimalne standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.

Wysokość pomocy