Ogółem Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) przewiduje ok. 32 mln euro na wsparcie projektów wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), których celem jest kreowanie rozwoju terenów wiejskich i rybackich.

Zgodnie z procedurami przewidzianymi dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) praktycznie wszystkie obszary wiejskie w woj. śląskim (100 gmin, 8122 km kw., 955,5 tys. osób) objęły zasięgiem tzw. Lokalne Grupy Działania, które opracowały własne Lokalne Strategie Rozwoju.

Zarząd województwa, przygotowując obecny RPO, zdecydował o przeznaczeniu puli środków na wsparcie projektów wynikających z LSR. To kwota ok. 32 mln euro, która uzupełni ponad 180 mln euro wsparcia pochodzącego wprost z PROW.

Jak poinformowało w środę biuro prasowe urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego, udostępniono już regulaminy pierwszych konkursów ogłoszonych w tym obszarze, a z końcem sierpnia br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tzw. poddziałań w RPO: "wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych" oraz "rozwój usług społecznych".

To kwota ponad 37,5 mln zł, która ma służyć podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmacnianiu dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Dofinansowanie na poziomie do 93 proc. wydatków kwalifikowalnych będzie tu skierowane wyłącznie do projektów realizowanych na obszarach wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju.

Poza obecnie ogłoszonymi w ramach RPO WSL konkursami - wpisującymi się w tzw. instrument "Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność" - samorząd woj. śląskiego przewidział jeszcze wsparcie m.in. w ramach poddziałań: "poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia", "wsparcie sektora ekonomii społecznej", "rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych" oraz "kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych".

Te środki w ramach RPO mają służyć głównie rozwiązywaniu konkretnych problemów niezależnie od miejsca ich występowania. Poza wskazanymi w RPO wyłącznymi obszarami wsparcia projektów zgodnych z Lokalnymi Strategiami Rozwoju, w niektórych z tych dziedzin znaczne fundusze trafią jednak do projektów realizowanych na terenach wiejskich.