Do rozdysponowania w ramach programu "Świetlica - Dzieci - Praca" jest 800 tys. zł, przy jednostkowych dotacjach w wysokości 40 tys. zł każda.

O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty uprawnione, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlice, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wniesiony wkład własny oferenta nie może być niższy niż 20 proc. kwoty całkowitej przeznaczonej na zadanie programowe przedstawione w ofercie konkursowej. Może on być wniesiony w całości z własnych środków finansowych lub w połowie z własnych środków finansowych oraz w połowie, jako wyliczona praca wolontariuszy.

Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na.:
- doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
- zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno - wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół" dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;
- organizowanie imprez edukacyjno - kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;
- zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.

W roku ubiegłym na dofinansowanie tych zadań programowych, rozdysponowane zostały środki finansowe w tej samej wysokości. Udzielono 20 dotacji podmiotom uprawnionym w formie dofinansowania po 40 000 złotych.

Podobał się artykuł? Podziel się!