W projekcie PROW na lata 2014-2020 przewidziano działanie „Rolnictwo ekologiczne”, a w nim dwa poddziałania: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne i Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.

W projekcie podano, iż „Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.). Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007. Rolnictwo ekologiczne oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa rolnego, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie. Podstawową zasadą jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji - zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa.”

Ministerstwo dodało, że na terenie całego gospodarstwa objętego działaniem Rolnictwo ekologiczne, istnieje obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

Beneficjenci działania to rolnicy, którzy dobrowolnie podejmują się przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i spełniają definicję rolnika aktywnego zawodowo.

W ramach „Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne” przewidziano następujące typy operacji (pakiety):

1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji.

2. Uprawy warzywne w okresie konwersji.

3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji.

4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji.

5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji.

6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.