Nowy projekt PROW 2007-2020 przewiduje w działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” pięć poddziałań: Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników), Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich (Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej), Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw), Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa).

Na czym polega to ostatnie, nowe poddziałanie?

Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, i który trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi – zapowiada ministerstwo.

Czym jest ten system dla małych gospodarstw?

Nowa WPR przewiduje system „uproszczonej płatności”. Rolnik wybierający ten system otrzymywałby dopłaty w wielkości nie mniejszej niż 500 i nie większej niż 1000 euro (czyli  średnia płatność na hektar razy trzy hektary) – zakładały propozycje. Około 660 tys. rolników otrzymywało za rok 2010 dopłaty kwalifikujące do systemu uproszczonego w nowej WPR. To prawie połowa rolników w Polsce - wyliczono. Najprawdopodobniej Polska przyjmie system wypłaty zamiast ryczałtu - rzeczywistej kwoty, która przysługiwałaby rolnikom w systemie standardowym. Jak szacowano, do tego systemu mogłoby wejść ok. 57 proc. rolników, z łączną powierzchnią ok. 2,3 mln ha użytków rolnych.

A na czym polega „trwałe przekazanie innemu rolnikowi”?

Tu wymogi są określone: „Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą: