W projekcie PROW na lata 2014-2020 przewidziano działanie „Rolnictwo ekologiczne”, a w nim dwa poddziałania: Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne i Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego. 

W ramach pierwszego poddziałania przewidziano 6 pakietów.

Z kolei w ramach poddziałania „Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego” wsparcie udzielane będzie na następujące typy operacji (pakiety):

7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji.

8. Uprawy warzywne po okresie konwersji.

9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji.

10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji.

11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji.

12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji. 

Pakiety obejmują gospodarstwa ekologiczne po okresie konwersji. Płatność w przypadku upraw znajdujących się po okresie konwersji przysługuje maksymalnie do 5 lat realizacji zobowiązania.

Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach powyższych pakietów podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących. Kontrola jednostek certyfikujących prowadzona jest corocznie i obejmuje wszystkie gospodarstwa po okresie konwersji.

Wymogi, jakie muszą zostać spełnione w ramach pakietu, zawiera załącznik 4 do Programu (poniżej).

Dla Pakietów 7-11 płatność jest przyznawana do powierzchni, na której są uprawiane gatunki roślin określone na poziomie rozporządzenia krajowego.

Płatność przyznawana jest beneficjentowi, jeżeli:

- posiada gospodarstwo rolne położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;

 - prowadzi produkcję rolną, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie  o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 i posiada certyfikat wydany zgodnie z tymi przepisami;

- utrzymuje sad przez 2 lata po zakończeniu okresu zobowiązania w przypadku Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji;

- posiada zwierzęta w przypadku Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji i Pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji;