Od 5 czerwca br. ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007 - 2013. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę bezpośrednio w siedzibie Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Agencja zakończy przyjmowanie wniosków na to działanie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią limit środków przewidziany dla danego województwa w co najmniej 120% lecz nie później niż 31 grudnia 2008 r.

Środki przewidziane dla poszczególnych województw:                      

Oddział Regionalny    limit w PLN 
120% limitu w PLN 1 Dolnośląski 8 358 775,37 zł 10 030 530,45 zł 2 Kujawsko-Pomorski 10 717 552,59 zł 12 861 063,10 zł 3 Lubelski 32 862 585,44 zł 39 435 102,53 zł 4 Lubuski 3 458 016,24 zł 4 149 619,49 zł 5 Łódzki 22 053 428,70 zł 26 464 114,44 zł 6 Małopolski 19 854 954,25 zł 23 825 945,10 zł 7 Mazowiecki 36 641 210,81 zł 43 969 452,98 zł 8 Opolski 4 946 563,01 zł 5 935 875,61 zł 9 Podkarpacki 16 671 750,47 zł 20 006 100,56 zł 10 Podlaski 13 580 147,24 zł 16 296 176,69 zł 11 Pomorski 6 458 011,72 zł 7 749 614,06 zł 12 Śląski 6 893 126,94 zł 8 271 752,33 zł 13 Świętokrzyski 17 083 963,75 zł 20 500 756,50 zł 14 Warmińsko-Mazurski 6 320 607,29 zł 7 584 728,75 zł 15 Warmińsko-Mazurski 19 007 629,35 zł 22 809 155,22 zł 16 Zachodniopomorski 4 099 234,50 zł       4 919 081,40 zł   Razem 229 007 557,67 zł 274 809 069,21 zł