Jak mówiła podczas posiedzenia senackiej komisji rolnictwa, jedna z najważniejszych zmian w realizacji przyszłego programu dla obszarów wiejskich to możliwość decydowanie przez władze samorządowe o wyborze działań i podziale środków tak, by każdy region mógł dostosować wydatki do struktury agrarnej i potrzeb wsi.

Na przykład inne potrzeby mają województwa, gdzie jest dużo małych gospodarstw, a inne, w których jest wiele gospodarstw towarowych, które chcą inwestować w produkcję. Dlatego kryteria dofinansowanie projektów mogą być zróżnicowane w zależności od regionów. Obecnie są one takie same we wszystkich województwach - zaznaczyła.

Zgodnie z wytycznymi KE, każdy kraj musi realizować 6 głównych priorytetów, należą do nich m.in. innowacyjność, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Mają być one realizowane poprzez programy, których celem ma być np. transfer wiedzy, innowacje, konkurencyjność rolnictwa, zarządzanie ryzykiem, działania prośrodowiskowe, reedukacja ubóstwa czy zrównoważony rozwój kraju.

Resort rolnictwa chce jednak postawić zwłaszcza na poprawę konkurencyjności rolnictwa i wspieranie zrównoważonego rozwoju terytorialnego oraz na ochronę środowiska.

Szalczyk zaznaczyła, że część działań w latach 2014-2020 będzie kontynuacją tych z obecnej perspektywy finansowej, ale zmienią się zasady udzielania pomocy. Dotyczy to np. pomocy dla młodych rolników, scalania gruntów, zalesiania, programów rolno-środowiskowych czy dopłat do trudnych warunków gospodarowania. Natomiast nie będzie tzw. rent strukturalnych czy bezpośredniego dofinansowania inwestycji w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Jednym z ważniejszych działań będzie modernizacja gospodarstwa, inwestycje współfinansowane z unijnych pieniędzy mają służyć poprawie wyników gospodarowania albo poprawie wykorzystania energii lub zasobów wodnych.

Nowe działanie Transfer wiedzy - to dotychczasowe szkolenia rolnicze, ale w znacznie większym stopniu ukierunkowane na praktyczne podwyższenie kwalifikacji zawodowych, promowanie tzw. dobrych praktyk w rolnictwie. Przewidziana jest też pomoc w szkoleniu doradców i nauczycieli - poinformowała wiceminister.

Kolejne novum - to działanie Współpraca, które ma wspierać wprowadzania nowych technologii do praktyki rolniczej i przetwórstwa rolnego. Takie projekty będą mogły składać np. instytuty, naukowcy czy osoby prywatne.