Minimalne ceny skupu buraków zmaleją w tym roku z 43,63 euro za tonę do 32,86, w roku 2007 do 29,78, w roku 2008 do 27,83 i w roku 2009 do 26,29. Ceny te trzeba jednak od 2007 r. pomniejszyć jeszcze o 0,78 euro za tonę korzeni, jako wkład plantatorów w opłatę produkcyjną ponoszoną wspólnie z cukrownią. Jednocześnie plantatorzy dostaną dopłaty wyrównawcze w wysokości 60 proc. poniesionych strat w kampanii 2006/2007 i 2007/2008 oraz 64,2 proc. w kampanii 2008/2009 i 2009/10.

Dopłaty te można będzie otrzymać jedynie pod warunkiem uprawy buraków w roku 2006/2007. Wyznaczono limity środków, które mogą być przeznaczone na dopłaty dla rolników. W tym roku Polska może liczyć na ponad 99 mln euro, w 2007 r. na prawie 123, w 2008 r. – 147, a w 2009 r. na ponad 159 mln euro.

Ministrowie rolnictwa Finlandii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wywalczyli dla plantatorów w swoich krajach dodatkowe środki na dopłaty w latach 2006–2009. Polskim władzom to się nie udało. W Finlandii rolnicy dostaną dodatkowo prawie 1,3 mln euro rocznie, w Irlandii – 1,7, Portugalii – 0,6, Hiszpanii – 10,1. Szczególne zdziwienie budzi przyznanie prawie 10 mln euro dodatkowych dopłat dla rolników w Wielkiej Brytanii, gdzie są najlepsze warunki do uprawy buraków cukrowych.

Dopłaty wyrównawcze są oddzielone od produkcji. Oznacza to, że otrzymanie płatności bezpośredniej w następnych latach nie wymaga uprawy buraków cukrowych.

Dopłaty wyrównawcze nie mogą być przenoszone na inną osobę oraz dziedziczone. Na pewno spowoduje to niezadowolenie rolników, którzy, np. przechodząc na rentę, przekazują gospodarstwo następcy.

Ministerstwo rolnictwa na podstawie wyników przeprowadzonych analiz i uzgodnień z plantatorami buraków cukrowych zaproponowało podział kwoty limitów dla Polski oparty na ilości buraków cukrowych określonych w umowach kontraktacyjnych w kampanii 2006/2007. Kryterium podziału limitów wg hektarów jest trudne do wprowadzenia, gdyż brak jest wiarygodnych danych na poziomie gospodarstw rolnych (w umowach kontraktacyjnych podawana jest powierzchnia szacunkowa, która nie podlega kontrolom i weryfikacji). Jednocześnie wybór roku referencyjnego 2006/2007 stanowi zachętę dla plantatorów do pozostania w produkcji, pomimo znacznych obniżek cen skupu buraków cukrowych przewidywanych w ramach reformy rynku cukru.

Ministerstwo rolnictwa zamierza cały limit finansowy dostępny dla Polski w latach 2006–2008 przeznaczyć dla plantatorów buraków cukrowych, aby poprawić konkurencyjność uprawy oraz zachęcić rolników do jej kontynuacji, pomimo niższych cen minimalnych. Analizy wskazują, że w każdym następnym roku i w każdej grupie plantatorów różniących się obszarowo zmniejszenie przychodów z tytułu obniżenia cen minimalnych buraków cukrowych będzie większe od kwoty dopłat wyrównawczych, bez względu na sposób podziału rekompensat.

Przewidziany limit dla Polski na 2006 r. wynosi ok. 99 mln euro. Włączenie całości tej kwoty lub jej części do ogólnej puli płatności bezpośrednich obszarowych, przewidzianej dla wszystkich rolników w Polsce uprawnionych do płatności bezpośrednich, tylko w bardzo niewielkim stopniu przyczyniłoby się do powiększenia stawki płatności bezpośrednich do hektara. Oznaczałoby to wzrost płatności zaledwie od 1,5 do 6 euro na hektar dla wszystkich rolników, przy stawce płatności na hektar wynoszącej w 2006 r. około 70 euro.

Interes społeczny wymaga wspierania uprawy buraków cukrowych w Polsce i utrzymania produkcji cukru na maksymalnie wysokim poziomie ze względów ekonomicznych (podnoszenie dochodowości gospodarstw rolnych), społecznych (miejsca pracy w cukrownictwie i w rolnictwie) oraz przyrodniczych (względy płodozmianowe).

Źródło "Farmer" 08/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!