Niby wszystko jasne - organ udzielający pomocy de minimis powinien wydać zaświadzczenie określające jej zakres. Jednak jasne nie dla wszystkich. I niestety to rolnik sam musi kontrolować i wyjaśniać sytuację.

- Wiele razy otrzymywałem różną pomoc i tylko raz wydano zaświadczenie - mówi czytelnik. - A ARR wymaga przedłożenia takiego wyliczenia przy ubieganiu się o dopłatę do materiału siewnego. Skąd mam wiedzieć, czy to co otrzymałem np. w decyzji obniżającej podatek rolny, to pomoc de minimis i ile ona wyniosła?

Wątpliwości czytelnika przekazaliśmy do ARR.

Agencja wyjaśnia:
"Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie powinny zawierać dane określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.) w tym informację o wysokości udzielonej pomocy brutto w złotych i euro.
W mechanizmie „Dopłaty do materiału siewnego" zaświadczeniem o otrzymanej pomocy jest decyzja administracyjna. Agencja Rynku Rolnego stosując się do ww. przepisów, w decyzjach przyznających płatność umieszcza stosowny zapis, który określa wartość dopłaty udzielonej w PLN oraz jej równowartość wyrażoną w EUR."