Aby otrzymać pomoc w marcu 2012 r., wnioski o wypłatę pomocy należy składać do 31 grudnia 2011 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Wnioski o wypłatę mogą składać wnioskodawcy, którzy zakupili nowe maszyny lub urządzenia zgodnie z zawartą umową o przyznanie i wypłatę pomocy w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” Krajowego Programu Restrukturyzacji.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl i w Oddziałach Terenowych ARR.

Wnioski o wypłatę należy składać bezpośrednio we właściwych miejscowo Oddziałach Terenowych ARR lub wysyłać pocztą listem poleconym. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

Do wniosku o wypłatę pomocy należy załączyć: oryginały faktur VAT oraz oryginały dowodów dokonania zapłaty, tj. w szczególności oznaczone datą wyciągi lub przelewy, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje są dostępne w Oddziałach Terenowych ARR.

Podobał się artykuł? Podziel się!