Warto je przypomnieć, choćby w celu porównania z tymi, jakie będą uruchomione w nowym okresie budżetowym.

Pomoc publiczna w rolnictwie jest obecnie udzielana w różnych formach, na podstawie przepisów prawodawstwa krajowego i w oparciu o przepisy unijne, jest prowadzona na podstawie decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej a także przez inne podmioty stanowiące sektor finansów publicznych. Chodzi o agencje czy też fundusze, jednostki samorządu terytorialnego bądź instytucje gospodarcze – mówił w senackiej KRiRW wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Przypomniał, jaka pomoc udzielana jest rolnikom:

- W roku 2013 pomoc publiczna w rolnictwie udzielana jest w formie, po pierwsze, dotacji, po drugie – preferencyjnych pożyczek i kredytów oraz sprzedaży na raty; po trzecie – poręczeń i gwarancji; po czwarte – dopłat do oprocentowania kredytów bankowych; po piąte – ulg i zwolnień podatkowych; po szóste – zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu jego zapłaty, rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenia zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej; i po siódme – umorzenia lub zaniechania poboru należności albo odraczania lub rozkładania na raty płatności należności stanowiących środki publiczne, zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Pomoc wypłacają agencje i ministerstwo rolnictwa.

- W roku 2013 rolnicy i rybacy mają do wykorzystania środki finansowe w ramach krajowych instrumentów wsparcia, po pierwsze, w ramach działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych – mówił wiceminister. - Jest to kwota 863 milionów zł zapisana w budżecie. Dopłaty do kredytów klęskowych to 128 milionów zł. Koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich to prawie 66 milionów zł. Dotacje z tytułu zalesiania to zaś prawie 47,5 miliona zł. W zakresie funkcjonowania Agencji Rynku Rolnego rolnicy mają do dyspozycji prawie 100 milionów zł dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego. A ze środków, które są w dyspozycji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, rolnicy mają do dyspozycji prawie 19 milionów zł na dotacje z tytułu postępu biologicznego w produkcji roślinnej, 105 milionów zł na dotacje z tytułu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, 203,8 miliona zł na dopłatę do składek na ubezpieczenie upraw i zwierząt gospodarskich i 720 milionów zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej.