ARR ogłosiła przyznanie pomocy na zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji rolnej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw Rolnych” objętego Krajowym Programem Restrukturyzacji. Wnioski w sprawie pomocy będą przyjmowane od 20 listopada do 10 grudnia 2009 roku. Można je będzie składać osobiście w Oddziale Terenowym ARR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, lub przesłać do niego listem poleconym. Rolnik może złożyć wyłącznie jeden wniosek.

Celem działania jest modernizacja gospodarstw, oraz ułatwienie rolnikom zmiany profilu produkcji na inny, niż uprawa buraka cukrowego.
Na pomoc ARR będzie dysponowała kwotą 10,324 mln euro. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności od najwyższej do najniższej utraconej przez rolników ilości cukru. Pomoc przyznawana będzie do wyczerpania środków finansowych.

O pomoc mogą się ubiegać plantatorzy buraka cukrowego którzy jednocześnie spełniają 3 warunki:
• Utracili częściowo lub całkowicie prawo do uprawy i dostawy buraka cukrowego (wyłączeni są rolnicy którzy sprzedali swój limit produkcji cukru innemu producentowi rolnemu);
• Otrzymali pomoc finansową z tytułu restrukturyzacji w 2009 roku;
• Prowadzą nadal działalność rolniczą (dowolny kierunek produkcji) na obszarze gmin objętych Krajowym Programem Restrukturyzacji. Ich wykaz został opublikowany w Monitorze Polskim 2009 nr 44, poz. 673. Jest on także dostępny na stronie internetowej www.arr.gov.pl..

Pomoc udzielana będzie w formie refundacji, do 40% faktycznie poniesionych przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowanych. W ramach jednego wniosku o przyznanie pomocy można ubiegać się o refundację części kosztów kwalifikowanych wynoszących co najmniej 5 tys. złotych. Maksymalna wysokość pomocy na jednego wnioskodawcę i na jedno gospodarstwo nie może być wyższa niż 50 tys. złotych.
Pomoc nie obejmuje:
1. podatku od towarów i usług (VAT),
2. kosztów transportu maszyn lub urządzeń,
3. leasingu maszyn i urządzeń do produkcji rolnej,
4. kosztów zakupu maszyn i urządzeń przeznaczonych wyłącznie do uprawy buraków cukrowych.

Wypłata pomocy nastąpi na wniosek zainteresowanego o wpłatę pomocy.Do wniosku o wypłatę pomocy wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć:
1) wystawione na wnioskodawcę oryginały faktur VAT oraz
2) dowody dokonania zapłaty w formie rozliczenia bezgotówkowego, w szczególności oznaczone datą wyciągi lub przelewy dokumentujące poniesienie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją inwestycji.