Zgodnie z przepisami rozporządzeń ministra dla działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”,  „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku ...”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” PROW na lata 2007-2013  pomoc przyznaje się jeżeli: operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi w terminie: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w dwóch etapach bądź 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy - w przypadku operacji realizowanych w jednym etapie, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. (dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 i 312 PROW na lata 2007-2013, powinno nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.).

ARiMR prosi o informowanie beneficjentów o obowiązku składania wniosków o płatność w terminach określonych w zawartych z Agencją umowach przyznania pomocy (np. dla działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w § 7 ust. 1 umowy) oraz możliwych do zastosowania sankcjach w przypadku, gdy ww. terminy maksymalne na złożenie wniosku o płatność i zakończenie realizacji operacji wynikające z rozporządzeń wykonawczych zostaną przekroczone, tj.:
Operacje jednoetapowe - złożenie przez beneficjenta wniosku o płatność ostateczną po upływie 24-miesiecznego terminu, jak również dołączenie do tegoż wniosku załączników w postaci faktur, dowodów zapłaty czy innych dokumentów potwierdzających zakończenie realizacji operacji, których data sporządzenia przekracza 24-miesieczny termin na realizacje operacji, będzie skutkowało odmową wypłaty pomocy przez Agencje i wypowiedzeniem Umowy przyznania pomocy;
Operacje dwuetapowe - w sytuacji złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność pośrednią/ostateczną po 24/36-miesięcznym terminie Agencja dokona dla danego etapu operacji: całkowitej korekty kwoty pomocy, odmowy wypłaty pomocy, gdy: nie rozpoczęto realizacji operacji w terminie określonym w umowie (płatność pośrednia), nie zakończono realizacji operacji/ nie osiągnięto celu operacji w terminie 36 miesięcy (płatność ostateczna).

Potwierdzenie rozpoczęcia/zakończenia realizacji operacji w określanych terminach stanowią m.in. daty sporządzenia załączanych do wniosku o płatność dokumentów: faktur, dowodów zapłaty etc.

W związku z powyższym, jeżeli wniosek o płatność pośrednią zostanie złożony przed/po upływie terminu 24 miesięcy bądź inne dokumenty, tj. w szczególności faktury czy też dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, polecenia zapłaty itp., zostaną sporządzone i złożone po terminie wynikającym z umowy na złożenie wniosku o płatność (płatność pośrednia), wówczas Agencja dokona: odpowiedniej korekty części kosztów kwalifikowalnych oraz odpowiadającej im kwoty pomocy. Korekta dotyczyć będzie części kosztów wynikających z nieterminowo sporządzonych dokumentów; odmowy wypłaty pomocy - gdy beneficjent nie rozpocznie realizacji operacji w terminie wynikającym z Umowy, tj. wszystkie dokumenty potwierdzą, iż nie rozpoczęto realizacji operacji w terminie określonym w Umowie.