W wyniku ogromu strat spowodowanych tegorocznymi klęskami żywiołowymi, resort rolnictwa przygotował nowy instrument pomocy poszkodowanym. Będą to pieniądze wypłacane z nowego działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Działanie zostanie uruchomione w ramach PROW 2007-2013. Środki na wsparcie będą rozdzielane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Proponowany budżet na udzielenie pomocy poszkodowanym przez powodzie czy też np. obsunięcia ziemi ma wynieść 100 milionów euro, czyli około 400 milionów złotych. Minister rolnictwa Marek Sawicki wyraża nadzieję, że nabór wniosków o pomoc z tego działania uda się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Obecnie kończą się ustalenia międzyresortowe dotyczące tego projektu.

Podstawowym założeniem projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach nowego działania jest udzielenie wsparcia tym gospodarstwom rolnym, w których powstały straty w wyniku powodzi lub obsunięcia się ziemi. Pomoc będzie udzielana w formie finansowej m.in. na odtworzenie bazy produkcyjnej i zapewnienie postępu technologicznego produkcji rolniczej.

O wsparcie finansowe w ramach tego działania może ubiegać się osoba fizyczna lub osoba prawna lub spółka osobowa, która m.in.:

  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o KRUS, w którym wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;
  • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS (w przypadku osoby prawnej oraz spółki osobowej).

Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:

  •  w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym,