Wśród działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) znalazło się również Ułatwianie startu młodym rolnikom, które jest kontynuacją działania znanego z SPO Restrukturyzacja....

Ostatni program, oferujący bezzwrotną premię cieszył się dużą popularnością i pieniądze nań przeznaczone zostały rozdysponowane bardzo szybko. W nowym okresie programowania, choć kryteria zostały nieco zaostrzone, należy spodziewać się podobnego, albo jeszcze większego zainteresowania. Dlatego już teraz warto zapoznać się z ogólnymi warunkami jej przyznawania i zobowiązaniami, jakie zostaną nałożone na beneficjenta. Ponieważ prowadzone są jeszcze prace nad ostateczną formą rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy, niektóre warunki mogą zostać skorygowane i ulec zmianie. Z rozporządzeniem, jak również pozostałymi dotyczącymi działań PROW 2007-2013 można zapoznać się odwiedzając stronę internetową MRiRW: www.minrol.gov.pl (zakładka PROW 2007-2013).

Na działanie Ułatwianie startu młodym rolnikom przeznaczony został budżet w wysokości 420 mln euro, to o ponad 240 mln euro więcej niż w poprzednim programie. Należy jednak zwrócić uwagę, iż budżet przewidziany jest na 7 lat (2007-2013) a nie jak poprzednio na 2 lata (2004-2006). Zmianie nie ulegnie wysokość pomocy - 50 tys. zł na jednego beneficjenta. Skorzystać z niej będzie mogło około 33,6 tys. rolników. Premia będzie mogła zostać przyznana wnioskodawcy wyłącznie jeden raz.

Kryteria udziału w programie

Jakie podstawowe warunki i zobowiązania będzie musiał spełnić przyszły beneficjent?

O pomoc będą mogły się ubiegać osoby, które w dniu składania wniosku nie ukończyły 40 r. życia i nie mają przyznanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Będą to mogły być osoby, które nie posiadają gospodarstwa rolnego lub rolnicy posiadający gospodarstwo, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy (wyjątkiem jest posiadanie nieruchomości w drodze spadku lub darowizny). Na wniosek zainteresowanego będzie mógł zostać wyłączony okres do uzyskania pełnoletniości, służby wojskowej oraz okres nauki w systemie dziennym w szkole ponadgimnazjalnej w systemie dziennym (za wyjątkiem szkoły zasadniczej zawodowej i szkoły specjalnej) oraz szkole wyższej. Premię nie będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo krócej niż rok ale występowali o pomoc np. z tytułu płatności bezpośrednich, programów pomocowych takich jak SAPARD, SPO. Również korzystający z kredytów preferencyjnych nie będą mieli możliwości skorzystania z tej formy pomocy. Do wniosku dołączony będzie musiał być biznes plan, w którym przedstawiony zostanie sposób wykorzystania przynajmniej 70% środków z premii. Jedynie 30 proc. uzyskanej kwoty młody rolnik będzie mógł spożytkować na dowolny cel. Innym ważnym kryterium przyznania pomocy jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych.