Na spotkaniu, zorganizowanym przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych dyskutowano na temat stanowiska niektórych państw członkowskich odnośnie wsparcia sektora przeżuwaczy we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku.

Stanowisko Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, które zbieżne jest ze stanowiskiem rządu, a także związków hodowców koni i owiec, przedstawił Pan Bogdan Wiatr, wiceprezes PZHiPBM, reprezentant COPA/COGECA na spotkaniach Komisji Europejskiej. Jak stwierdził Wiatr, powinno odejść się od istniejących systemów subwencji bezpośrednich i zastąpić je płatnością obszarową, co w jego opinii, przyniesie korzyści zarówno dla rolników, środowiska, jak i bioróżnorodności.

 Zdecydowanie popieramy stanowisko Rządu RP mówiące, że nowy system płatności powinien być związany z powierzchnią użytków rolnych, uwzględniać realizację wymogów w zakresie ochrony środowiska i dodatkowe wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania- brzmi stanowisko Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Płatności powinny odejść od uwarunkowań historycznych i być jednolite dla całej Unii- można przeczytać w stanowisku Związku.

 Producenci bydła mięsnego twierdzą, że właściwym rozwiązaniem dla obszarów zielonych będzie zastąpienie różnych istniejących systemów subwencji bezpośrednich, występujących w starych krajach UE, jednolitą płatnością obszarową do powierzchni wypasanych.

Na spotkaniu hodowców bydła mięsnego, na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, wypowiedział się również minister rolnictwa, Marek Sawicki, który stwierdził, że, płatności stabilizacyjne w filarze I powinny być zmniejszone, a zwiększone w przypadku filaru II i przeznaczone byłyby one dla rolników, chcących rozwijać się i wprowadzać do swoich gospodarstw innowacyjne rozwiązania. Wg Sawickiego kryteria alokacji środków pomiędzy państwa członkowskie w ramach I filaru muszą odejść od obecnych, powiązanych z historyczną produkcją. Polskie stanowisko poparli przedstawiciele krajów bałtyckich oraz Czech.