Pełna treść komunikatu:

Rada Ministrów podjęła, na wniosek wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera, uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych, grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w celu złagodzenia szkód spowodowanych klęską wymarznięcia w uprawach rolnych. Prace nad programem były prowadzone przez resort we współpracy ze związkami i organizacjami rolniczymi oraz bankami kredytującymi rolnictwo. W programie tym przewiduje się udzielenie pomocy w następujących formach:

1. Stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody w związku z klęską wymarznięcia - na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514).

2. Stosowanie, na podstawie wniosków kredytobiorców złożonych w bankach, prolongat spłaty rat kredytów inwestycyjnych i klęskowych udzielonych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16, poz. 82, z późn. zm.) poprzez wydłużenie, w ramach okresu spłaty określonego dla danej linii kredytowej, okresu stosowania dopłat do oprocentowania tych kredytów przez ARiMR, w tym kredytów obrotowych do 5 lat.

3. Podwyższenie z 35% do 50% dopłaty do składki ubezpieczenia upraw rolnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2007 r. zmianiajacego rozporządzenie w sprawie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 98, poz. 649).