Wniosek o dofinansowanie w ramach programu może składać rolnik spełniający podstawowe wymagania:

- jest wpisany do ewidencji producentów rolnych
- posiada gospodarstwo lub część gospodarstwa położoną na obszarach kwalifikujących się do uzyskania wsparcia. Posiadanie oznacza bycie właścicielem lub władanie gospodarstwem z tytułu dzierżawy, użytkowania, użyczenia. Władanie musi trwać przez okres co najmniej 5 lat.
- użytki rolne w tym gospodarstwie mają łączną powierzchnię minimum 1 ha.

Rolnik ubiegający się o płatność rolnośrodowiskową zobowiązuje się do przestrzegania:

1. podstawowych wymogów w całym gospodarstwie

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) normy te obejmują:
a) normy w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej;
b) wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR);
c) minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin;
d) inne wymogi obowiązkowe, do których należą na przykład utrzymanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego czy zakazy związane z ochroną przyrody.

2. dodatkowych wymagań wynikających z realizacji programu rolnośrodowiskowego, zależny od wybranych pakietów i wariantów.

Sposób wypełnienia wniosku:

- wniosek należy wypełnić stosując się do instrukcji dostępnej w ARiMR
- ten sam formularz wniosku może być wykorzystany do złożenia wniosku, korekty lub zmiany, wniosku kontynuacyjnego lub wycofania całego lub części wniosku. Aby określić cel składania wniosku należy zaznaczyć odpowiedni polu na pierwszej części dokumentu.
- dokument należy wypełnić czytelnie, najlepiej pismem drukowanym
- w część dotyczących danych osobowych nie powinno być poprawek i skreśleń
- wniosek powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy, podana musi być także data wypełnienia wniosku
- rolnik ma obowiązek wypełnić obowiązkowe pola, oznaczone w dokumencie na biało
- struktura zasiewów we wniosku rolnośrodowiskowym musi być jednakowa jak we wniosku obszarowym. Rolnik powinien posiadać dokumenty umożliwiające weryfikację podanych danych
- wnioskodawcą jest zawsze rolnik posiadający numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR, należy o tym pamiętać w przypadku współwłasności gospodarstw
- od drugiego do piątego roku realizacji programu, po uzyskaniu pierwszej płatności, rolnik ma obowiązek corocznego składania wniosku o płatność w terminie 15 marca do 15 maja. Składanie wniosków możliwe jest także w 25 dni po tym terminie, jednak za każdy dzień opóźnienia potrącany jest 1% przyznanej dopłaty.