Należy podkreślić, że jest to największy Program, dotyczący rozwoju obszarów wiejskich, spośród wszystkich Programów krajów Unii Europejskiej i został zaakceptowany jako jeden z pierwszych programów w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 -2013 w Polsce.
O ostatecznym kształcie działań zadecydowały długotrwałe uzgodnienia ze służbami Komisji Europejskiej, w zakresie konieczności ukierunkowania pomocy zgodnie ze strategicznymi założeniami, a także uzasadnienia tej pomocy obiektywnymi przesłankami.
Sekretarz stanu Henryk Kowalczyk przypomniał, że prace nad Programem rozpoczęły się pod koniec 2005 r. Już 1 sierpnia 2006 r. projekt PROW 2007 - 2013 przyjęła Rada Ministrów, a 11 sierpnia został on już przekazany Komisji Europejskiej. Oficjalne rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską nastąpiło 25 grudnia 2006 r.

Program określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania to jest w latach 2007-2013. Finansowany jest zarówno z budżetu UE (Fundusz EFRROW), jak i z krajowych środków publicznych.

Łączna suma to ok. 17,2 mld euro. Alokacja środków z budżetu UE wynosi ponad 13,2 mld euro. Pochodzą one z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład polskich środków publicznych będzie wynosił ok. 4 mld euro. Wiceminister H. Kowalczyk przypomniał jednak, że faktycznie do rozdysponowania jest około 14 mld euro, ponieważ blisko 3 mld stanowią zobowiązania z lat 2004 – 2006.

Instrumenty PROW 2007-2013 podzielono na 4 osie priorytetowe i następujące działania:

Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
• Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
• Ułatwianie startu młodym rolnikom
• Renty strukturalne
• Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
• Modernizacja gospodarstw rolnych
• Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
• Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
• Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
• Działania informacyjne i promocyjne
• Grupy producentów rolnych