Projekt ustawy tworzy podstawy prawne wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020), realizowanego z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonego w rozporządzeniu nr 1306/2013.

Projekt ustawy uwzględnia nowe podstawy i zasady realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich, określone w przepisach unijnych, a wynikające z nowego podejścia do wspólnej polityki rolnej (w szczególności chodzi o wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich).

W projekcie ustawy określono podmioty zaangażowane w realizację PROW 2014-2020 oraz ich zadania. Wskazano podstawowe zasady przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy oraz pomocy technicznej. Przedstawiono zasady doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz beneficjentom programu. W projekcie ustawy zamieszczono też rozdział dotyczący utworzenia i funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w latach 2014-2020. W ramach KSOW rozwijana jest wymiana informacji w zakresie rozwoju obszarów wiejskich między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Według projektu ustawy, PROW 2014-2020 obejmuje m.in. następujące działania i poddziałania:

1. transfer wiedzy i działalność informacyjna:

- wsparcie dla działań dotyczących kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, - wsparcie dla działań informacyjnych;

2. usługi: doradcze, z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw:

- wsparcie korzystania z usług doradczych, - wsparcie dla szkolenia doradców;

3. systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:

- wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, - wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym;

4. inwestycje w środki trwałe:

- wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, - wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, - wsparcie na inwestycje związane m.in. z rozwojem oraz modernizacją rolnictwa i leśnictwa;

5. przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych:

- wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, - wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;