Jeśli chodzi o poziom współfinansowania, to zgadzam się, że powinniśmy ustalić maksymalną stawkę wsparcia dla wszystkich państw unijnych, natomiast pozostawić także nieco większą swobodę co do określonych programów – powiedział minister Marek Sawicki.

Postulował także, o dłuższy okres przejściowy  dla tych regionów, w przypadku których PKB na mieszkańca wzrosło powyżej 75 proc. średniej UE-27 i które kwalifikowały się do współfinansowania na niższym, 75 proc. poziomie.

Wzrost w tych regionach przede wszystkim następuje w aglomeracjach miejskich, natomiast rolnictwo, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze, otoczenie rolnictwa jest na daleko niższym stopniu rozwoju i należałoby te regiony jeszcze wspomagać na dotychczasowym poziomie – wyjaśniał Sawicki. Wniosek poparły również delegacje ze Słowenii, Malty oraz Rumunii.

Delegacje z Grecji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii postulowały o zwiększenie współfinansowania na działania związane z nawadnianiem, z kolei Litwa na narzędzia zarządzania ryzykiem. 

Marek Sawicki podkreślił, że większe wsparcie powinny uzyskiwać grupy producentów, jak również młodzi rolnicy. Zwracał również uwagę na działania związane z innowacją, konkurencyjnością, które pozwoliłyby „budować europejskie rolnictwo jako konkurencyjne do innych regionów świata”.

Stawki współfinansowania wsparcia na rzecz rozwoju obszarów wiejskich są częścią schematu negocjacyjnego dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020. Delegacje ogólnie zwróciły się o prosty i odpowiednio ukierunkowany system finansowania działań prowadzących do realizacji unijnych celów w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich.

Polska negatywnie oceniała niektóre propozycje realizacji rozwoju obszarów wiejskich od 2014 r., które zaproponowała Komisja Europejska.

Nad Wisłą przeważają obawy o to, że dużą część pieniędzy z II filara WPR po 2014 r. pochłoną dotychczasowe zobowiązania, takie jak renty strukturalne.

Dlatego też Polska postuluje ciągle o  większą elastyczność tworzenia programów w PROW na lata 2014 - 2020 i także o większą elastyczność wydawania pieniędzy.

Po przedstawieniu propozycji WPR na lata 2014 - 2020 przez Komisję Europejską, Marek Sawicki negatywnie oceniał odejście od wzmacniania finansowego filaru II.