PROW będzie przedstawiony rządowi do wiadomości i nie musi być przedłożony Sejmowi – informowało wcześniej MRiRW.

Mieliśmy wątpliwości. Dopytywane o szczegóły ministerstwo wyjaśniło:

„regulacje dotyczące przyjmowania PROW 2014-2020 zawiera art. 14j  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.) w następującym brzmieniu:

1. Projekt programu służącego realizacji umowy partnerstwa opracowany przez:

1)    ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa, jest przyjmowany przez Radę Ministrów,

2)    zarząd województwa, jest przyjmowany przez zarząd województwa

-    w drodze uchwały, po uzyskaniu opinii, o której mowa w art. 14g ust. 1 pkt 4, przed skierowaniem do przyjęcia przez Komisję Europejską.

2. Programy służące realizacji umowy partnerstwa:

1)    w zakresie polityki spójności, po przyjęciu przez Komisję Europejską, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

2)    realizowane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki, po przyjęciu przez Komisję Europejską, są przekazywane odpowiednio przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rybołówstwa

-    do wiadomości członkom Rady Ministrów.

Ponadto informuję, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zasadniczym celem projektowanej regulacji jest stworzenie podstaw prawnych wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Główne cele projektowanej ustawy to określenie:

- podmiotów uczestniczących we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz i ich zadań,

- podstawowych zasad przyznawania i wypłaty pomocy oraz pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020,