Dopłaty do programów rolnośrodowiskowych są specyficzną formą pomocy. Celem programu, zwanego najbardziej ekologicznym z programów PROW, jest promocja produkcji rolnej opartej na metodach zgodnych z wymogami środowiska i chroniących przyrodę. Ma to służyć zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich i prowadzić do zachowania różnorodności biologicznej na terenach wiejskich.
W praktyce oznacza to m.in. ochronę cennych siedlisk użytkowanych rolniczo, przejście gospodarstw na produkcję ekologiczną, ochronę gleb i wód, a także ochronę zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin uprawnych.

Płatność rolnośrodowiskowa wypłacana jest jako ryczałt. Celem tej płatności jest zrekompensowanie dodatkowych wydatków lub utraty dochodów związanych z prowadzeniem gospodarstwa w oparciu o standardy wyższe niż wymagania podstawowe.
Należy pamiętać, że decydując się na udział w programach rolnośrodowiskowych rolnik zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania wyższych wymogów.
Decyzję o uczestnictwie w programie podejmuje się na okres wieloletni, w przypadku obecnego programu rolnośrodowiskowego na okres 5 lat.
Przystąpienie do programu i ubieganie się o płatności zależy od dobrowolnej decyzji rolnika.
Prowadzenie gospodarstwa w oparciu o podstawowe wymagania nie uprawnia do otrzymania dopłat.

Komu przysługuja pieniądze?


Program rolnośrodowiskowy uruchomiony w ramach PROW 2007-2013 obejmuje obszar całej Polski.
Starać się o dopłaty mogą rolnicy, którzy:

  • podjęli dobrowolną decyzję o realizacji wybranego pakietu lub wybranych pakietów w swoim gospodarstwie
  • zobowiążą się do realizacji planu rolnośrodowiskowego przez okres nie krótszy niż 5 lat
  • posiadają numer identyfikacyjny związany z wpisem do ewidencji, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • są rolnikami, posiadaczami gospodarstwa rolnego (samoistnymi lub zależnymi) na obszarze Polski
  • powierzchnia użytków rolnych w tym gospodarstwie nie może być mniejsza niż 1 ha
  • zobowiążą się do przestrzegania podstawowych wymagań w całym gospodarstwie i wymagań wynikających z konkretnego pakietu rolnośrodowiskowego