Kto będzie mógł skorzystać ze środków dostępnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013?

Wbrew pozorom, o dofinansowanie z PROW mogą ubiegać się nie tylko rolnicy. Fakt, że największa część środków została skierowana do producentów rolnych, jednak dokładnie analizując PROW uważam, że z programu może skorzystać szersze grono potencjalnych beneficjentów.

Wśród nich są np. jednostki samorządu terytorialnego, do których skierowane jest m.in. działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” Schemat I, gdzie pomoc będzie udzielana na scalanie gruntów. Schemat II tego działania przeznaczony jest dla Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Ponadto gminy będą mogły dzięki środkom PROW zainwestować w gospodarkę wodno-ściekową, system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, a także wytwarzanie i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Umożliwi to działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, gdzie koszty kwalifikowane refundowane są w 75 proc. Gminy mogą także skorzystać z działania „Odnowa i rozwój wsi”, gdzie wspierane będą projekty poprawiające jakość życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi. Środki z tego działania mogą być również wykorzystane przez niektóre instytucje kultury, organizacje pozarządowe, a nawet kościoły i inne związki wyznaniowe.

Jako małżonek rolnika lub domownik można natomiast skorzystać z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, gdzie dofinansowane będą projekty służące tworzeniu pozarolniczych źródeł dochodów oraz zatrudnieniu poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Nadleśnictwa będą mogły się ubiegać o środki finansowe na odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego. Przedsiębiorcy zatrudniający poniżej 10 osób, o obrocie nieprzekraczającym 2 mln euro (równowartości w zł) będą mogli otrzymać nawet 300 tys. zł dofinansowania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych stworzone zostało działanie „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, gdzie wartość refundacji może sięgnąć nawet 20 mln zł.