Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wynoszą 13 612 211 428 euro, w tym 8 697 556 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 914 654 614 euro wkładu krajowego.

Limit środków w z łotych to 58 131 915 161,54.

PROW WCIĄŻ KAPIE

Na koniec września 2017 r. złożono wnioski na 45,08 proc. limitu, zawarte umowy i wydane decyzje (czynne, bo dane te obejmują też wieloletnie umowy i odnoszą się do szacowanych wypłat dla beneficjentów, którzy podjęli zobowiązania w ramach PROW 2004-2006, PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 i które mogą być finansowane w ramach budżetu PROW 2014-2020) to 31,53 proc. limitu.

Zrealizowane płatności natomiast to 7 805 047 475,58 zł (1 815 055 200,32 euro) dla 874 764 beneficjentów, co stanowi 13,33 proc. limitu.

Czy można powiedzieć chociaż, że PROW się rozpędza? W ciągu ostatniego pół roku, od marca do września, zrealizowano płatności w wysokości 3,3 proc. limitu.

Udało się uniknąć konieczności zwrotu pieniędzy z alokacji pochodzącej z unijnego budżetu, a przekazanej w 2014 r. Te pieniądze trzeba było wykorzystać do końca 2017 r.

Alokacja wynosiła 1 569 517 638 euro, minimalny poziom wydatków ze środków EFRROW na koniec 2017 r., celem spełnienia zasady N+3 w odniesieniu do roku 2014 i z uwzględnieniem pomniejszenia o kwoty rezerwy wykonania, które będą rozliczane dopiero na zakończenie programu, wynosi ok. 1 475,4 mln euro. Prognozowane płatności na okres 01.09-31.12.2017 r. wynoszą ok. 360 mln euro.

Zwracać pieniędzy nie będzie trzeba.

Sukces?

Dla porównania: po czterech latach realizacji poprzedniego PROW, w zbiorczym sprawozdaniu okresowym z realizacji PROW 2007-2013 sporządzonym na koniec roku 2010 podano, że zrealizowano płatności ze środków publicznych na kwotę 19 801 456 026,52 zł.

Na koniec września tego roku mamy przekazane płatności w kwocie prawie 8 mld zł. Jest to więc o ponad 12 mld zł mniej, niż trafiło do beneficjentów w połowie poprzedniego PROW.

Budżet poprzedniego PROW był jednak o 4 mld euro większy. Jeśli tempo wydatkowania pieniędzy byłoby zbliżone w obu PROW, w połowie realizacji programu na kontach beneficjentów miało więc prawo być o ok. 2 mld euro, tj. o ponad 8 mld zł mniej, niż w 2010 r.