Wniosek Związku tyczy się ustawy z dnia 10 marca 2006 r. O zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r.). Treść poniżej.

Najistotniejszym elementem tej ustawy jest w całości art. 4. (pkt-y i ppkt-y)

1. Kwotę zwrotu podatku ustala się, jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego w sposób określony w ust. 2.

2. Limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku.

3. Przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust. 2, nie uwzględnia się:
1) gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2) gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Proponuje się w art. 4 pkt. 2 zmienić na treść, która otrzymuje brzmienie w całości – „Limit ustala się, jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 126 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia danego roku”.

Jakie jest uzasadnienie tego wniosku? – Po pierwsze propozycja zmiany tego zapisu wynika z prostej przyczyny, iż faktem jest, że według Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER) Warszawa dokładnie wiemy ile zużywa się ON na 1 ha przy poszczególnej produkcji roślinnej, jak również wiemy dokładnie, jaka jest średnia zużycia ON na 1 ha – podaje Kacperczyk.