INFORMACJA DOTYCZĄCA NOWYCH WYMOGÓW WNIOSKOWANIA O REFUNADCJE WYWOZOWE WPROWADZONYCH ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) NR 159/2008

W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2008 roku rozporządzenia Komisji (WE) 159/2008 z dn. 21.02.2008 roku zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 800/1999 oraz (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli bezpośrednich przeprowadzanych przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących się do objęcia refundacjami wywozowymi (Dz.U. L 48 z 22.2.2008) zmianie ulegają zapisy Rozporządzenia (WE) 800/1999, w wyniku których wprowadzone zostają nowe wymogi do spełnienia przez przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach handlowych Wspólnej Polityki Rolnej administrowanych przez BAOTzZ.

Zgodnie z treścią dodanego do rozporządzenia Komisji (WE) 800/1999 art. 8a na przedsiębiorcach dokonujących wywozu towarów objętych refundacjami spoczywa obowiązek wskazania stawki refundacji z dnia wcześniejszego ustalenia refundacji (zgodnie z pozwoleniem na wywóz lub świadectwem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1291/2000 lub świadectwem refundacji określonym w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1043/2005).

Przedsiębiorca ubiegający się o refundację wywozową winien podać stawkę refundacji obowiązująca względem danej operacji wywozowej poprzez zamieszczenie odpowiedniego wpisu w polu 44 zgłoszenia wywozowego lub jego elektronicznego odpowiednika oraz w polu 106 egzemplarza kontrolnego T5 lub równoważnego dokumentu. Jeżeli wywóz odbywa się bez wcześniejszego ustalenia refundacji wywozowych (tj. bez pozwolenia na wywóz lub świadectwa jak również bez świadectwa refundacji z wcześniejszym ustaleniem refundacji w wywozie towarów przetworzonych Non-Aneks I), można w tym celu wykorzystać informacje dotyczące wcześniejszych płatności refundacji za takie same produkty lub towary, odnoszące się do okresu nie dłuższego niż ostatnie 12 miesięcy.

Eksporter może zamieścić zapis „Refundacja poniżej 1000 EUR” w przypadku zgłoszeń wywozowych i egzemplarzy kontrolnych T5 oraz równoważnych dokumentów obejmujących kwotę refundacji wywozowych niższą od 1 000 EUR.

w zgłoszeniu wywozowym powyższe informacje są podawane przy użyciu następujących kodów:
„3PL13 - xxxx EUR / yyyy”
gdzie xxxx to kwota (stawka) refundacji wyrażona w EUR w przeliczeniu na jednostkę produktów, a yyyy to jednostka produktów (np. kg, 100 kg, sztuka) opisana przy wykorzystaniu stosownych kodów jednostek miar z formuł TARIC.
Przykład: „3PL13 – 3,25EUR/1 DTN”
„3PL14 - Refundacja poniżej 1 000 EUR”
w karcie kontrolnej T5 informację tą należy podać w polu 106. W przypadku gdy jedną kartą T5 objętych jest kilka pozycji towarowych, informacja o stawce albo kwocie refundacji powinna dotyczyć każdej pozycji oddzielnie.
Przykład: w polu 106 karty kontrolnej obejmującej dwie pozycje należy umieścić wyszczególnienie stawek refundacji (przy wykorzystaniu formuł TARIC dla określenia jednostek miary) albo odpowiednio informacji o kwocie refundacji dla każdej pozycji
1 -5,50 EUR/1 DTN
2 – Refundacja poniżej 1 000 EUR

W składanych w urzędzie celnym zawiadomieniach o zamiarze załadunku w dalszym ciągu należy podawać szacunkową wartość refundacji, z tym że z dniem 1 kwietnia 2008 r. wartość ta powinna zostać podana w EUR.
Nowe przepisy przewidują również sankcje za nieprzestrzeganie ww. wymogów.

Art. 51 Rozporządzenia Komisji (WE) 800/1999 w związku z dodaniem art. 8a) zostaje uzupełniony o ust. 1a w następującym brzmieniu:
„Nie naruszając przepisów art. 8a akapit drugi, jeżeli stwierdzono, że nie podano wysokości refundacji wywozowej na mocy art. 8a, uznaje się, że podana wysokość wynosi zero. Jeżeli kwota refundacji wywozowej obliczona zgodnie z informacjami na mocy art. 8a jest niższa od kwoty mającej zastosowanie, refundacja należna za odnośny wywóz jest równa refundacji mającej zastosowanie do faktycznie wywiezionych produktów, pomniejszonej o:
a) 10 % różnicy między obliczoną refundacją a refundacją mającą zastosowanie do wywozu faktycznie dokonanego, jeżeli różnica przekracza 1 000 EUR;
b) 100 % różnicy między obliczoną refundacją a refundacją mającą zastosowanie do wywozu faktycznie dokonanego, jeżeli eksporter wskazał, że refundacja wyniosłaby mniej niż 1 000 EUR a refundacja mająca zastosowanie przekracza 10 000 EUR;
c) 200 % różnicy między obliczoną refundacją a refundacją mającą zastosowanie, w przypadku gdy eksporter umyślnie przedstawił fałszywe informacje.”
Powyższe kary określone w punktach a), b) i c) nie będą miały zastosowania, jeżeli eksporter w zadowalający sposób udowodni właściwym organom, że podanie niewłaściwych informacji dotyczących refundacji zostało spowodowane siłą wyższą, oczywistym błędem lub, w odpowiednich przypadkach, było wynikiem zastosowania prawdziwych informacji dotyczących wcześniejszych wypłat refundacji.

W przypadku zastosowania wobec przedsiębiorcy kar wynikających z art. 51 ust. 1 odnoszących się do tych samych elementów decydujących o uprawnieniu do refundacji wywozowych (rozbieżność pomiędzy refundacją wnioskowaną a refundacją należną) nie mają zastosowanie kary przewidziane w art. 51 ust. 1a w ustępach a) – c).

Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!