Przy nadprodukcji, spadku popytu i niskich cenach organizacje producenckie i ich zrzeszenia mogą zdecydować się na wycofanie ze sprzedaży owoców i warzyw. Regulacjami tymi są objęte owoce i warzywa, które wymieniamy w zestawieniu. Natomiast decyzję o wycofaniu innych owoców świeżych podejmuje kraj członkowski.Rolnik indywidualny może pozyskać środki za wycofanie produktów wyłącznie za pośrednictwem organizacji i ich zrzeszeń. Rekompensata, którą otrzyma, jest pomniejszona o 10 proc. oraz o poniesione koszty organizacji producentów lub ich zrzeszeń. Stawki są zróżnicowane i zależą od decyzji organizacji producenckich za konkretne owoce i warzywa. Rekompensata może być również wypłacona z funduszy operacyjnych organizacji producentów i ich zrzeszeń, także do produktów niewymienionych w zestawieniu, a objętych wspólnym rynkiem owoców i warzyw.

W Agencji Rynku Rolnego organizacje producenckie powinny ubiegać się o zgodę na wycofanie owoców i warzyw, natomiast pieniądze otrzymają za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, spełniwszy wcześniej wymagane procedury. Organizacje producenckie i ich zrzeszenia przed złożeniem wniosku zobowiązane są zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR. A produkty nieprzeznaczone do sprzedaży powinny spełniać określone wymagania jakościowe tzn. muszą być całe, zdrowe i czyste.

Organizacje producentów powiadamiają prezesa ARR o zamiarze nieprzeznaczenia do sprzedaży produktów oraz o planowanej masie i sposobie ich zagospodarowania w terminie 5 dni roboczych po rozpoczęciu każdego miesiąca. Podaje się informacje o gatunku owoców i warzyw będących przedmiotem wycofania, ilość, klasę jakości handlowej, planowany sposób zagospodarowania oraz datę i miejsce, w którym będą one dostępne do kontroli ilości i jakości handlowej. Powiadomienie dokonuje się w formie pisemnej lub za pomocą faksu bądź poczty elektronicznej na adres: wycofania@arr.gov.pl. W przypadku powiadomień przesłanych faksem lub drogą mailową organizacje producentów lub ich zrzeszenia zobowiązane są dostarczyć do Centrali ARR, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty wysłania, oryginały powiadomień pod rygorem odrzucania danej partii.

Na wniosek ARR Wojewódzki Inspektor Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, właściwy ze względu na siedzibę organizacji producentów lub jej zrzeszenia, dokonuje kontroli ilości i jakości handlowej zgodnej ze „Świadectwem nieprzeznaczenia do sprzedaży owoców i warzyw” (formularze dostępne w ARR i na jej stronach internetowych). Świadectwo sporządzane jest przez organizacje producentów lub ich zrzeszenie dla partii produktu i podpisane przez ich uprawnionego przedstawiciela i kontrolera WIJHARS, który potwierdza zgodność ze stanem faktycznym. W przypadku niespełnienia wymogów dana partia produktu lub jej część zostaje zdyskwalifikowana. Świadectwo sporządzane jest w trzech egzemplarzach, wszystkie na prawach oryginału.

U odbiorców wskazanych w decyzji prezesa ARR w sprawie zezwolenia na rozdysponowanie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży WIJHARS dokonuje weryfikacji, czy wycofane produkty dotarły do wskazanego miejsca w określonej ilości i jakości. Wyniki tej kontroli zawarte są w „Świadectwie przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” (formularze dostępne w ARR i na jej stronach internetowych). Jeżeli wycofywane owoce i warzywa poddane zostaną biodegradacji lub kompostowaniu, w trakcie kontroli obecny jest kontroler Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, powiadomiony przez ARR. Świadectwo przejęcia sporządzane jest przez organizację producentów lub ich zrzeszenia w pięciu egzemplarzach i podpisane przez osoby uprawnione. Jeden egzemplarz przesłany jest do ARiMR.

Po prawidłowym przebiegu kontroli prezes ARR wydaje decyzję w sprawie zezwolenia na rozdysponowanie owoców i warzyw. Określony jest termin przekazania wycofanych produktów do wskazanego odbiorcy, koszty sortowania, pakowania oraz transportu. O zwrot poniesionych kosztów należy zgłosić się do ARiMR.


Maksymalne dodatki do wspólnotowej rekompensaty za wycofanie (1 euro = 3,875 zł)

Produkt Dodatki maksymalne (w zł za tonę) Pomidory 
310,39 Kalafiory 
251,87 Jabłka
241,41 Winogrona
287,91 Morele 
356,11 Nektarynki 480,11 Brzoskwinie
447,17 Gruszki
249,55 Bakłażany 141,44
Koszt transportu w ramach bezpłatnej dystrybucji (1 euro = 3,875 zł)
Odległość między punktem wycofania a miejscem dostawy  
Koszt transportu (w zł za tonę) poniżej 25 km 
60,06 od 25 km do 200 km  
125,16 od 200 km do 350 km 175,15 od 350 km do 500 km 249,94 od 500 km do 750 km 325,11 powyżej 750 km 395,25

Źródło "Farmer" 12/2006

Podobał się artykuł? Podziel się!