Najwięcej wniosków złożono 30 czerwca br. w województwach: mazowieckim – 578 i wielkopolskim – 409, a najmniej w województwach lubuskim – 39 oraz śląskim – 87.

Zgodnie z przepisami znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że złożonych zostało 7200 wniosków.

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 Liczba wniosków złożonych o renty strukturalne w poszczególnych województwach - 30.06.2008 r.

Lp. Województwo Liczba złożonych wniosków 1 Dolnośląski 196 2 Kujawsko - pomorski 326 3 Lubelski 335 4 Lubuski 39 5 Łódzki 310 6 Małopolski 197 7 Mazowiecki 578 8 Opolski 116 9 Podkarpacki 194 10 Podlaski 263 11 Pomorski 115 12 Śląski 87 13 Świętokrzyski 244 14 Warmińsko - mazurski 154 15 Wielkopolski 409 16 Zachodniopomorski 125 x Razem 3 688