O przyznaniu rent strukturalnych nie będzie decydowała kolejność złożonych wniosków, dlatego nie ma potrzeby tworzyć kolejek przed biurami powiatowymi ARiMR i - informuje Departament Komunikacji Społecznej Agencji.

Pomoc przyznawana będzie według liczby punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą następcom największą powierzchnię użytków rolnych i dodatkowo nowopowstałe gospodarstwo będzie miało największą powierzchnię – można przeczytać w komunikacie ARiMR.

O renty strukturalne mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty. Wymagane jest, aby rolnik prowadził działalność rolniczą nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i podlegał w tym okresie oraz w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników (w KRUS). Nie można zalegać z zapłatą należności do KRUS z tytułu tego ubezpieczenia. Wnioskodawca musi również posiadać numer producenta w prowadzonej przez ARiMR ewidencji producentów .

Gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania następcy powinno mieć co najmniej 3 hektary użytków rolnych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim, a w pozostałych województwach minimum - 6 hektarów. Przy czym powierzchnia gospodarstwa (docelowego), które powstanie po przejęciu gruntów nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie 10,15 ha). Natomiast, jeśli jest przekazywane gospodarstwo większe niż 10 ha  na powiększenie innego, to wielkość docelowego gospodarstwa musi być większa co najmniej o 10 proc. od gospodarstwa przekazywanego. Wnioskujący o rentę strukturalną oraz jego małżonek powinni przekazać wszystkie użytki rolne, stanowiące zarówno ich współwłasność jak i własność odrębną. Mogą jednak pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem i prowadzić tam działalność rolniczą, służącą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych oraz  osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.