Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim – 1117 i lubelskim – 742 , a najmniej w woj. lubuskim – 64.

Zgodnie z przepisami znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że złożonych zostało 7200 wniosków.

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Liczba wniosków złożonych o renty strukturalne w poszczególnych województwach - 04.07.2008 r. godz. 12.00

Lp.

Województwo

Liczba złożonych wniosków

1 Dolnośląskie 357 2 Kujawsko-pomorskie 544 3 Lubelskie 742 4 Lubuskie 64 5 Łódzkie 609 6 Małopolskie 368 7 Mazowieckie 1117 8 Opolskie 203 9 Podkarpackie 397 10 Podlaskie 425 11 Pomorskie 213 12 Śląskie 194 13 Świętokrzyskie 462 14 Warmińsko - mazurskie 302 15 Wielkopolskie 663 16 Zachodniopomorskie 191 x Razem 6851