PRZEGLĄD PRASY: Tak zadecydował minister rolnictwa i rozwoju wsi w rozporządzeniu z 18 czerwca2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007 -2013 Przepisy o pomocy na zalesianie obszarów rolnych weszły w życie 14 lipca, a o pomocy na zalesianie innych niż rolne staną się obowiązującym prawem 1 kwietnia 2008 r. – pisze Izabela Lewandowska.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z 7 marca2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Fundusz będzie stanowił główne źródło tej pomocy. Korzystać z niej mogą wyłącznie rolnicy, tj. osoby wpisane do ewidencji producentów. Jest ona częścią krajowego systemu ewidencji producentów, gospodarstw rolnych i wniosków o przyznanie płatności. Wraz z wnioskiem muszą oni złożyć zobowiązanie do zalesienia określonych gruntów, pielęgnacji założonej uprawy przez pięć lat zgodnie z planem zalesienia, a także do prowadzenia tej uprawy przez15 lat i do utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze, zgodnie z normami ochrony środowiska, na terenie całego gospodarstwa.

Pomoc można otrzymać na zalesienie gruntów o minimalnej powierzchni 0,5 ha i szerokości co najmniej20m, jeśli nie graniczy on z lasem. Co najmniej trzech rolników może podjąć się zalesienia gruntów sąsiadujących, jeśli ich łączna powierzchnia wynosi2ha. Grunty muszą być przeznaczone do zalesiania w planie zagospodarowania gminy, a gdy takiego planu nie ma -ich zalesienie nie może być sprzeczne ze studium zagospodarowania. Pomoc obejmuje:

- jednorazowe wsparcie na zalesienie i ewentualne ogrodzenie uprawy wypłacane w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia,

- premię pielęgnacyjną wypłacaną corocznie przez pięć lat,

- premię zalesieniową rekompensującą dochody utracone w wyniku przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia wypłacaną corocznie przez 15 lat; otrzymają ją rolnicy, którzy z rolnictwa uzyskują co najmniej 20 proc. dochodów.