W budżecie PROW na lata 2007-2013 przewidziano na renty strukturalne ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego).

Renty strukturalne przysługują rolnikom w wieku przedemerytalnym, którzy przekażą swoje gospodarstwo następcy bądź innemu rolnikowi.

W obecnej perspektywie finansowej podstawowa wysokość renty strukturalnej będzie niższa niż dotychczas i wyniesie 150 proc. najniższej emerytury. Obecnie najniższa emerytura w KRUS wynosi 600 zł. Dotychczas renta strukturalna stanowiła 210 proc. najniższej emerytury i wynosiła ok. 1,5 tys. zł na osobę.

O renty mogą ubiegać się rolnicy, którzy ukończyli 55 lat, lecz nie osiągnęli wieku emerytalnego i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz prowadzili nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat. Do renty strukturalnej uprawnieni są rolnicy, którzy podlegali ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przez co najmniej 5 lat.

Kolejnym warunkiem uzyskania renty jest przekazanie gospodarstwa następcy lub innemu rolnikowi. Osoba przejmująca gospodarstwo musi mieć mniej niż 40 lat - w przypadku następcy, albo mniej niż 50 lat - w przypadku rolnika. Osoba ta musi także posiadać kwalifikacje zawodowe uprawniające do prowadzenia działalności rolniczej.

Od złożenia kompletnego wniosku Agencja ma 40 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków przez rolników. Jednak - jak zaznaczył Iwański - wydanie postanowienia nie może nastąpić wcześniej niż po zatwierdzeniu PROW 2007-2013 przez Komisję Europejską (KE).

Komisja zgłosiła uwagi do polskiego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20070-2013, m.in. uwagę wynikającą z interpretacji przepisów rozporządzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), dotyczącą przekazywania gruntów rolnych wyłącznie na działalność rolniczą.

Zgodnie z przepisami, gospodarstwo rolne będzie mogło być przekazane przez rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną tylko na cele związane z dalszym prowadzeniem działalności rolniczej, a nie jak dotychczas - również na zalesianie lub na cele związane z ochroną przyrody.

Renty strukturalne otrzymuje już ponad 50 tys. polskich rolników, którzy uzyskali je w ramach PROW na lata 2004-2006.

W latach 2004-2006, na ok. 0,5 mln hektarów przekazanych za rentę strukturalną w całym kraju, na cele ochrony przyrody i na zalesianie rolnicy przekazali zaledwie 68 hektarów gruntów rolnych i dotyczyło to tylko 8 rolników w województwie warmińsko-mazurskim (w tym 7 przypadków przekazania na zalesianie i 1 - na ochronę przyrody).

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!