Grupa ta powinna wykonywać na rzecz producenta zadania, określone w przepisach, które regulują powstawanie i funkcjonowanie każdej z form prawnych, zrzeszających producentów rolnych. W ramach środków finansowych, zgromadzonych od członków grupy, grupa może finansować koszty związane z funkcjonowaniem grupy, a w tym, m.in. koszty pozyskiwania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności oraz rozwoju grupy.

Zgodnie z definicją beneficjenta działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” zawartą w treści PROW, ze wsparcia w ramach przedmiotowego działania może skorzystać: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która została wpisana do ewidencji producentów na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz wytwarza produkty uczestniczące w systemach jakości żywności.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013, pomoc jest przyznawana producentowi rolnemu: któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym"; który nie podlega wykluczeniu z ubiegania sic o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez  (EFRROW) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia, a także na podstawie przepisów odrębnych; który, w przypadku uczestnictwa we wspólnotowych systemach jakości żywności, wytwarza produkty m.in. rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.