Rolnicy mają różne możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Każda z form wsparcia skierowana jest do określonej grupy osób, które muszą spełniać kryteria danego programu. Ale może właśnie dzięki takiemu dużemu wyborowi, każdy, kto chce spełnić swoje marzenie o własnej firmie, ma szansę znaleźć odpowiedni program. Bez wątpienia warto skorzystać z pomocy doradców i specjalistów, którzy bezpłatnie udzielają informacji na temat dostępnych programów i radzą, jaki wybrać, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości danego przedsiębiorstwa. Rolnicy i mieszkańcy wsi mogą liczyć na pomoc ośrodków doradztwa rolniczego.

Tylko dla rolników

O środki na pozarolniczą działalność gospodarczą z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 mogą się ubiegać rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników. Przeznaczone są one na podejmowanie lub rozwijanie działalności m.in. w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, robót budowlanych i wielu innych, zgodnie z wykazem działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wsparcie na ten cel przewidziano w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Z pomocy może korzystać osoba fizyczna zamieszkująca w miejscowości do 5 tys. mieszkańców, nieprzerwanie ubezpieczona w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, co najmniej przez 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji (do 50 proc.), a maksymalna nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Może być firma

Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zainteresowane utworzeniem lub rozwijaniem mikroprzedsiębiorstwa zatrudniającego poniżej 10 osób, mogą również ubiegać się o pomoc dostępną w innym działaniu PROW „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W tym wypadku wysokość pomocy przyznanej na realizację inwestycji zależy od liczby tworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne i wynosi maksymalnie 300 tys. zł. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Niestety, osoby, które w poprzednich dwóch lat korzystały ze wsparcia w ramach działania „Promocja przedsiębiorczości”, nie mogą z tego skorzystać.