Celem tego działania jest wsparcie projektów polegających na inicjowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. W założeniu ma to spowodować zróżnicowanie źródeł dochodu rolników, ich małżonków i domowników, co będzie prowadzić do polepszenia sytuacji ekonomicznej mieszkańców wsi. Na dofinansowanie inwestycji w ramach tego działania w okresie programowania przeznaczono ze środków publicznych ponad 345 mln euro.

Kto może się ubiegać o środki

Działanie skierowane jest do osób fizycznych. Ponadto osoba starająca się o dotację powinna być ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 października 2007 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442) określono także dodatkowe kryteria dla osób, którym może być przyznana pomoc.

Wnioskodawca:

 • jest obywatelem Unii Europejskiej
 • jest pełnoletni, ale nie powinien przekroczyć 60 roku życia
 • mieszka z gminie:
 • - wiejskiej lub
  - wiejsko-miejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców lub
  - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców
 • nie wystąpił o rentę lub nie przyznano mu renty strukturalnej zarówno w ramach PROW 2004-2006, jak i PROW 2007-2013
 • jest ubezpieczony w KRUS, bez przerw, przez okres minimum 12 miesięcy przed miesiącem złożenia wniosku
 • nie będzie realizował inwestycji jako wspólnik spółki cywilnej

Dodatkowym niezbędnym warunkiem jest, aby gospodarstwo rolne, w którym pracuje Wnioskodawca było objęte płatnościami bezpośrednimi w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Jakie inwestycje mogą otrzymać wsparcie